Emauzy Nikopolis

Místo, kde Ježíš lámal chléb

Na křižovatce cest, které spojují Jeruzalém se Středozemním mořem a jižně se rozprostírající Negevskou poušť se severně ležícím Samařím, se v úrodné Šefelské rovině nachází biblické Emauzy, známé již ve starověku svou „znamenitou vodou a krásnou oázou“ (srv. midraš Kohelet Raba).


Označení místa Emauzy pochází z hebrejského Chammot, „prameny teplé vody“. Ve 3. století křesťanského letopočtu dostalo město nové jméno, tentokrát řecké, Nikopolis, tj. „město vítězství“.


Starověké dějiny

Dějiny Emauz jsou bohaté na jména známých osobností, v jejich okolí se odehrálo i nemálo bitev. V Bibli, v 10. kapitole knihy Jozue, lze nalézt zprávu o boji Izraelitů proti Kananejským králům, svedeném v sousední dolině Ajalónu, při němž Bůh pomohl svému lidu dovršit vítězství nad nepřáteli pozastavením Slunce a Měsíce. V roce 165 před počátkem křesťanského letopočtu zde Juda Makabejský vybojoval své první významné vítězství nad Níkánórovou armádou; to mu otevřelo cestu k znovuposvěcení Jeruzalémského Chrámu, události slavené každoročně o židovském svátku Chanuka.

Na počátku římské nadvlády nad Judeou a celou Palestinou zničily město Emauzy ze strategických důvodů římské vojenské oddíly. Takže kolem roku 30 křesťanského letopočtu tu stála jen malá židovská vesnice: v ní podle Lukášova evangelia poznali dva z Ježíšových učedníků svého zmrtvýchvstalého Mistra při lámání chleba... Od té doby prostupuje událost Kristova vzkříšení skrze tajemství Eucharistie lidské dějiny a podobná sluneční záři zahání temnoty a proměňuje všechny, kdo se jí otevřou...

Ve 3. století po Kristu Římané město Emauzy znovu vystavěli. V této době tu již vedle skupiny Židů a Samaritánů sídlilo také významné křesťanské společenství.

 

 

Evangelium podle Lukáše, kapitola 24, verše 13 – 15:

13  Téhož dne se dva z nich ubírali do vsi jménem Emauzy, která je od Jeruzaléma vzdálena asi tři hodiny cesty, 14 a rozmlouvali spolu o tom všem, co se událo. 15 A jak to v řeči probírali, připojil se k nim sám Ježíš a šel s nimi. 16 Ale něco jako by bránilo jejich očím, aby ho poznali. 17 Řekl jim: „O čem to spolu rozmlouváte?“ Oni zůstali stát plni zármutku. 18 Jeden z nich, jménem Kleofáš, mu odpověděl: „Ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se tam v těchto dnech stalo!“ 19 On se jich zeptal: „A co to bylo?“ Oni mu odpověděli: „Jak Ježíše Nazaretského, který byl prorok mocný slovem i skutkem před Bohem i přede vším lidem, 20 naši velekněží a členové rady vydali, aby byl odsouzen na smrt, a ukřižovali ho. 21 A my jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. Ale už je to dnes třetí den, co se to stalo. 22 Ovšem některé z našich žen nás ohromily: Byly totiž zrána u hrobu 23 a nenalezly jeho tělo; přišly a vyprávěly, že měly i vidění andělů, kteří říkali, že je živ. 24 Někteří z nás pak odešli ke hrobu a shledali, že je to tak, jak ženy vypravovaly, jeho však neviděli.“ 25 A on jim řekl: „Jak jste nechápaví! To je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci! 26 Což neměl Mesiáš to vše vytrpět a tak vejít do své slávy?“ 27 Potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech Písma.

28  Když už byli blízko vesnice, do které šli, on jako by chtěl jít dál. 29 Oni ho však začali přemlouvat: „Zůstaň s námi, vždyť už je k večeru a den se schyluje.“ Vešel tedy a zůstal s nimi. 30 Když byl spolu s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim. 31 Tu se jim otevřely oči a poznali ho; ale on zmizel jejich zrakům. 32 Řekli si spolu: „Což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám Písma?“ 33 A v tu hodinu vstali a vrátili se do Jeruzaléma; nalezli jedenáct učedníků a jejich druhy pohromadě. 34 Ti jim řekli: „Pán byl opravdu vzkříšen a zjevil se Šimonovi.“ 35 Oni pak vypravovali, co se jim stalo na cestě a jak se jim dal poznat, když lámal chléb.

 

Poutní místo

V byzantské době se Emauzy stávají významným biskupským sídlem, jehož důležitost dokládají zbytky dvou bazilik, vystavěných ve 4. a 5. stol. na místě Kristova lámání chleba v přítomnosti dvou z jeho učedníků. V 7. stol. byla zdejší svatyně zničena Peršany a následně Araby. Ve 12. stol. ji znovu vybudovali křižáci, nicméně s rozpadem jejich království byla ukončena i přítomnost křesťanů v Emauzích.

Teprve roku 1878 získává karmelitánský klášter v Betlémě z iniciativy své zakladatelky, bl. Miriam z Abellinu, emauzský pozemek, a poutní cesty na toto místo znovu ožívají.

  Archeologické vykopávky uskutečněné v letech 1880, 1924 i v době poměrně nedávné odkryly zbytky dvou velkých bazilik s krásnými mozaikami, baptisteriem a zbytky zdí křižácké kaple.

 V horní budově, vystavěné v 30. letech 20. stol. otci řádu Nejsv. Srdce Ježíšova z Betharramu ve Francii, se v malém muzeu nachází nejlepší dochované mozaiky. V kapli Komunity Blahoslavenství, působící zde od r. 1993, pak můžete nalézt i místo k osobnímu ztišení a usebrání.


                               Archeologické objekty

1.  Troj-apsidální byzantská bazilika z 5. stol.,

v malém rozsahu znovuzbudovaná ve 12. stol. křižáky 

2.  Řecký nápis

3.  Jižní apsida s výklenkem pro relikvie (ostatky svatých)

4.  Baptisterium, tj. křestní kaple z 5. stol.

5.  Zbytky druhé, severní baziliky

6.  Dochovalé části mozaiky z 5. stol.

7.  Antický kamenolom

8.  Antické pohřebiště

9. Dochovalé části mozaiky z 5. stol.

10.  Dům Nikopolského biskupa (5. stol.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunita Blahoslavenství

Počínaje rokem 1993 byla svěřena péče o poutní místo v Emauzích Komunitě Blahoslavenství. Jedná se o katolické společenství, vzešlé z hnutí charismatické obnovy, založené ve Francii v roce 1973 bratrem Ephraimem Crossaintem. Jako smíšené společenství sdružuje jak laiky, tak kněží, celé rodiny, osoby svobodné i zasvěcené. Název komunity je odvozen z Ježíšových slov horského kázání (podle 5. kapitoly Matoušova evangelia): „Blahoslavení chudí v duchu...“

V Izraeli je komunita přítomna od roku 1975 a snaží se zde přispívat ke vzájemnému porozumění a smíření mezi křesťany a Židy.

 

Naše společenství je otevřené každému, kdo touží toto poutní místo navštívit a modlit se zde. Možná je i účast na bohoslužbách komunity.


Naše adresa:

P.O.B. 638, 7210601 Ramla, Israel.

Tel.: +972 8 925 69 40; +972 52 356 20 71; fax: +972 8 924 65 69;

e-mailemmaus@beatitudes.org 

webové stránky:   www.beatitudes.org