Emmaus-Nicopolis

Emmausz-Nikopolisz

a kenyértörés színtere

 Az egykori Emmausz városa a Földközi-tenger felől Jeruzsálembe vezető út mentén fekszik, a Sefela síkság gazdagon termő talaján. Az ókorban a „csodás vizek és kellemes tartózkodás” helyének hívták. Az Emmausz név a héber „hammat” szóból származik, melynek jelentése : meleg források vagy vizek. Az i. sz. III. században, a város új nevet kapott, Nikopolisznak, a „győzelem városának” nevezték el.

A hely története

Emmauszban számos hódító és híresember megfordult. Józsue könyve elbeszéli, hogyan állt meg a nap és a hold a szomszédos Ajalon völgye felett, amikor Izrael ellenségeivel küzdött. Kr. e. 165-ben Júdás Makkabeus fontos győzelmet aratott itt Nikanor görög csapatai felett. Ezzel megnyílt a Jeruzsálembe vezető út, a zsidók megtisztíthatták a Templomot, és újra lehetségessé vált a templomi istentisztelet. Ennek emlékére ünneplik meg minden évben a Hanukkát.

 A Kr.e. 1. század végén, a rómaiak lerombolták Emmauszt, csak egy falu maradt a helyén. Feltámadása után itt találkozott Jézus a két tanítvánnyal, akik felismerték őt a kenyértörésben. Azóta Krisztus Húsvétja „a napnál is fényesebben ragyog az emberek felett. Ezért számunkra, akik hiszünk Benne, eljön a soha ki nem alvó világosság napja” (Szent Hippolitus).

 A III. században a rómaiak újjáépítették a várost, és megjelent benne egy keresztény közösség.

Az emmauszi tanítványok Lukács evangélimában (Lk 24, 13-35)

 Ketten közülük még aznap elindultak egy Emmausz nevű helységbe, amely Jeruzsálemtől százhatvan stádiumnyi távolságra feküdt. Az eseményekről beszélgettek. Ahogy beszélgettek, tanakodtak, egyszer csak maga Jézus közeledett, és csatlakozott hozzájuk. De szemük képtelen volt felismerni. Megszólította őket: „Miről beszélgettetek itt az úton?” Elszomorodtak, megálltak. Aztán az egyik, akit Kleofásnak hívtak, hozzá fordult: „Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban.” „Micsoda?” – kérdezte. „A názáreti Jézus esete – felelték –, aki próféta volt, hatalmas tettben és szóban az Isten és az egész nép előtt. Főpapjaink és a tanács tagjai kereszthalálra ítélték, és keresztre feszítették. Azt reméltük pedig, hogy ő meg fogja váltani Izraelt. S már harmadnapja annak, hogy ezek történtek. Igaz, még néhány közülünk való asszony is megrémített minket. Hajnalban kinn jártak a sírnál, s hogy nem találták ott a testét, azzal a hírrel jöttek hozzánk, hogy angyalok jelentek meg nekik, és azt mondták, hogy él. Társaink közül néhányan szintén kimentek a sírhoz, és úgy találtak mindent, ahogy az asszonyok jelentették, de őt magát nem látták.”

  Erre így szólt: „Ó, ti balgák, milyen nehezen tudjátok elhinni, amit a próféták jövendöltek. Vajon nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe?” Aztán Mózesen elkezdve az összes prófétánál megmagyarázta nekik, amit az Írásokban róla írtak. Közben odaértek a faluhoz, ahová tartottak. Úgy tett, mintha tovább akarna menni. 

 De marasztalták: „Maradj velünk, mert esteledik, és a nap már lemenőben van.” Betért hát, és velük maradt. Amikor az asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte s odanyújtotta nekik. Ekkor megnyílt a szemük s felismerték. De eltűnt a szemük elől. „Hát nem lángolt a szívünk - mondták -, amikor beszélt az úton és kifejtette az Írásokat?” 

 Még abban az órában útra keltek, s visszatértek Jeruzsálembe. Ott együtt találták a tizenegyet s társaikat. Azzal fogadták őket, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is beszámoltak az úton történtekről, meg arról, hogyan ismerték fel a kenyértöréskor.

Régészeti ásatások

1. bizánci bazilika (VI.-VII. sz.), a XII. sz.-ban a keresztesek lekicsinyítették

2. görög nyelvű bizánci felirat

3. déli apszis és ereklye-fülke

4. keresztelő kápolna (V-VI. sz.)

5. az északi bazilika romjai (V-VI. sz.)

6. mozaik maradványok (V-VI. sz.)

7. kőbánya

8. temetkezési hely és mozaikok

9. mozaik maradványok (V-VI. sz.)

10. a nikopoliszi püspökség romjai

A zarándokhely

 A bizánci korban Emmausz-Nikopolisz fontos püspöki székhellyé vált. Két bazilikája épült az V-VII. században, azon a helyen, ahol Jézus az „emmauszi tanítványokkal” találkozott.

  A perzsa és arab hódítók a VII. században lerombolták a szent helyet, a XII. században a keresztesek újra felépítették. Sajnos a keresztesek távozása után újra elpusztult, és a keresztény jelenlét megszűnt. 1878-ban, Betlehemi Szent Mirjam kezdeményezésére a kármeliták vásárolták meg a területet, és a zarándokok újra látogatni kezdték Emmauszt.

  Az 1880-as és 1920-as években régészeti ásatásokat végeztek a területen. Feltárásra kerültek a két impozáns bizánci bazilika maradványai, szép mozaikjai, egy keresztelő medence, és a keresztesek kápolnájának romjai.

A látogatók megtekinthetik a dombon lévő épületet, melyet 1930-ban emeltek a Bétharrami kongregáció papjai. Az ebben található múzeum őrzi a hely legszebb mozaikjait. Betérhetnek az 1993 óta itt élő Nyolc Boldogság Közösség kápolnájába is.

1993-ban az Egyház a Nyolc Boldogság Közösségre bízta a város maradványainak őrzését és a látogatók fogadását. Ez a közösség 1973-ban jött létre Franciaországban, a karizmatikus megújulás lendületében. A Közösség különböző életállapotú híveket fog össze: világi híveket (egyedülállók és házaspárok), papokat, megszentelt életű testvéreket és nővéreket. A Közösség neve Jézus Hegyibeszédéből ered: „Boldogok a lélekben szegények...” (Mt 5, 3-8). Izraeli jelenlétével a keresztények és a zsidók közti kiengesztelődést igyekszik elősegíteni a kölcsönös megismerés és az imádság által. A Közösség szívesen fogadja mindazokat, akik szeretnék meglátogatni a város maradványait, és imádkozni ezen a helyen.

Címünk: Emmaus-Nicopolis, Latruni kereszteződés, Izrael (a Canada Park mellett), tel: 08-925 69 40; 052-356-20-71;   fax: 08-924 65 69

email: emmaus@beatitudes.org

www.beatitudes.org/hu/

Ha tehetik, kérjük járuljanak hozzá adományaikkal a régészeti munkálatok folytatásához, a hely megőrzéséhez. Nagylelkűségüket előre is köszönjük. Bankszámlaszámunk: N°7737, 

„Beatitudes Community Emmaus Nicopolis”

Bank Hapoalim, N°618, 7 Dani Mass st., 7240104 Ramla, Israel.

IBAN: IL67-0126-1800-0000-0007737

SWIFT: POALILIT